tdk
free templates joomla

Humán Tudományi Szekció

 

Részvételre jogosultak

A Humán Tudományi Szekció TDK versenyein azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a TDK-án.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon igazolják kutatási eredményeiket.

A másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, amelyeket e szak keretében készítettek.

 

Tagozatok

A konferenciákon az alábbi tagozatok megszervezését tervezzük:

    Magyar irodalom- és kultúratudomány
    Modern nyelvek irodalma és kultúrája
    Irodalomelmélet
    Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány
    Nyelvtudomány
    Történettudomány
    Orientalisztika
    Ókortudomány – Klasszika-filológia
    Művészettörténet
    Régészet
    Néprajz
    Digitális bölcsészet
    Vizuális kultúra

 

Formai követelmények (letölthető)

A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), 1,5-ös sorköz. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be.

A feltöltött pályamunkán kizárólag a cím és a jelige szerepelhet, a file neve a jelige legyen. (Kérjük, hogy a pályamunkában ne szerepeljen köszönetnyilvánítás vagy bármilyen egyéb adat, ami a dolgozatot beazonosíthatóvá teheti.)

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgáljuk meg. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatok kizárásra kerülnek.

A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák.

 

Értékelési szempontok

I. Az írásbeli munka értékelése

 • A téma eredetisége, újdonsága, fontossága                                                              5 pont
 • Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést.
  A dolgozat új eredményei, a felvetett problémák újszerűsége                                 5 pont
 • A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata                           5 pont
 • A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek meglapozottsága                   5 pont
 • A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája                                                                    5 pont
 • A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása                               5 pont

 Összesen 30 pont

 II. A dolgozat bemutatásának értékelése

 • Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége                                                                         10 pont
 • Az előadásmódja (időbeosztás, szemléltetése, előadókészség stb.)                     10 pont
 • A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség                                                     10 pont

 Összesen: 30 pont

 

Az TDK dolgozatra összesen szerezhető 90 pont (30–30 pont a két írásbeli bírálótól, s 30 pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely a két opponenstől összesen legalább 35 pontot kapott. Amennyiben a két szakmai bíráló által adott pontszám között a különbség 15 pont, vagy annál nagyobb, harmadik bíráló felkérése szükséges.

A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 20 perc. A vita időtartama 10 perc.

Idegen nyelven történő szóbeli bemutatás esetén az előadás felosztása:

 • 15 perc idegen nyelvű előadás
 • 5 percnyi magyar összefoglaló