tdk
free templates joomla

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai

és Könyvtártudományi Szekció

 

Részvételre jogosultak

A Humán Tudományi Szekció TDK versenyein azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (lásd).

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a TDK-án.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon igazolják kutatási eredményeiket.

A másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, amelyeket e szak keretében készítettek.

 

Tématerületek

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióhoz tartozó főbb tématerületek:

    A PEDAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA a neveléselméleti, nevelésfilozófiai, oktatáselméleti (didaktika), nevelés-és pedagógiatörténeti, összehasonlító pedagógiai, szociálpedagógiai, gyermekvédelmi, gyógypedagógiai köz -és felsőoktatás-politikai, oktatásgazdaságtani, oktatásjogi, oktatásigazgatási és nevelésszociológiai kutatásokat feldolgozó dolgozatokat várjuk. Nem tartoznak a Szekcióba a döntően szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai), illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai) indíttatású és tartalmú munkák, melyekkel a 14. (Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai) Szekcióba lehet nevezni.

    A PSZICHOLÓGIAI ALSZEKCIÓBA az általános lélektan, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, személyiségpszichológia és egyéb alkalmazott pszichológia témáiból várunk dolgozatokat.


    AZ ANDRAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: kulturális mediátor, a művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a kifejezetten matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat), emberierőforrás-tanácsadó, művelődéstörténet (kivéve a nyelvészeti, néprajzi, vallásfilozófiai, tudománytörténeti, zenei témákat), az andragógia pedagógiai és pszichológiai kérdései, felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés, közművelődés, élethosszig tartó tanulás, művelődésszociológia, esztétikai tudatformálás és nevelés, vezetéselmélet és intézményrendszer.


    A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai, olvasáskutatás (olvasáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasásszociológia), könyvtár-pedagógia, a gyűjteményszervezés aktuális kérdései (állományalakítás, állományelemzés), formai és tartalmi feltárás automatizált könyvtári környezetben (retrospektív konverzió, szabványosítás, közös katalogizálás stb.), tájékoztató munka (hagyományos és elektronikus információforrások), könyvtári menedzsment, minőségbiztosítás a könyvtárban, a könyvtári automatizálás elmélete és gyakorlata, a könyvtári együttműködés új formái és lehetőségei, speciális felhasználói rétegek könyvtári ellátása, a könyvtár szociális funkciói. A könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik színtere. A könyvtárügy aktuális kérdései.

(Az alszekciók tagozatainak beosztása a beérkezett dolgozatok tudományágak szerinti megoszlása alapján alakul ki.)

 

Formai követelmények

A dolgozat formai követelménye: 2,5 cm margó, 12 pt betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv. A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 30 oldal. A dolgozat tartalmi részének terjedelme nem haladhatja meg a 60 oldalt. A teljes terjedelem pedig – irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, hivatkozásokkal, függelékkel – a 100 oldalt. A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. A dolgozat oldalainak számozását a címoldaltól kell kezdeni, amely csak a dolgozat címét tartalmazhatja.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az anonimitás nem kötelező, ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy azonosításukra alkalmas adatot (név, intézmény, témavezető, stb.) nem közölnek a dolgozatban.

A hivatkozások és az irodalomjegyzék formátumának a Magyar Pedagógia által alkalmazott APA hivatkozási stílust kell követnie, erről részletes tájékoztatás található a Magyar Pedagógia honlapján, a Hivatkozások cím alatt:  http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50

 

Értékelési szempontok

I. Az írásbeli munka értékelése

1. Az elméleti jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:

•    A témaválasztás indoklása     6 pont
•    Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai     6 pont
•    A kutatási módszer felhasználásának szintje     7 pont
•    Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása     12 pont
•    A dolgozat szerkezete, stílusa     6 pont
•    Az irodalomjegyzék és a mellékletek     6 pont
•    A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása     7 pont

Összesen 50 pont

2. Az empirikus jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:

•    A témaválasztás jellemzése     4 pont
•    Az adatgyűjtés módja    6 pont
•    A minta megfelelősége    4 pont
•    Az adatok feldolgozásának mélysége    7 pont
•    Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága    10 pont
•    A dolgozat szerkezete, stílusa    6 pont
•    Az irodalomjegyzék és a mellékletek    6 pont
•    A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása     7 pont

Összesen 50 pont

3. Az innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok bírálati szempontjai

•    A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája    6 pont
•    Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége    4 pont
•    Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága    4 pont
•    A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása    7 pont
•    Az eredmények elemzésének mélysége    10 pont
•    A dolgozat szerkezete, stílusa    6 pont
•    Az irodalomjegyzék és a mellékletek    6 pont
•    A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása     7 pont

Összesen 50 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése

•    A bemutatás időtartama (mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás)    6 pont
•    Az előadás tartalma    25 pont
•    Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)    5 pont
•    Az előadás szemléletessége    4 pont
•    Az előadás logikai szerkezet    5 pont
•    Az előadó tudományos vitakészsége    5 pont

Összesen 50 pont

Az ITDK dolgozatra összesen szerezhető 100 pont (50 pont a két írásbeli bírálat pontszámának átlaga, s 50 pont a szóbeli bemutatáson).

A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 15 perc.