tdk
free templates joomla

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció

 

Részvételre jogosultak

A Humán Tudományi Szekció TDK versenyein azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a TDK-án.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon igazolják kutatási eredményeiket.

A másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, amelyeket e szak keretében készítettek.

 

Témakörök

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba elsősorban a következő témakörökben írt pályamunkák nevezhetők:

− A csecsemő és kisgyermeknevelés pedagógiája

− Óvodapedagógia

− A sajátos nevelési igényűek pedagógiája (benne: gyógypedagógia)

− A 6-10 éves kor pedagógiája

− A magyar, mint anyanyelv pedagógiája

− Idegennyelv-pedagógia (benne: a magyar, mint idegen nyelv pedagógiája)

− A kisebbségi / nemzetiségi nyelvek és kultúrák pedagógiája

− Művészeti nevelés (ének-zenepedagógia; táncpedagógia; vizuális nevelés: képző- és iparművészet)

− Irodalompedagógia

− Hit és erkölcstan tanításának módszertana

− A tehetséggondozás pedagógiája

− Dráma- és színjátszás-pedagógia

− Kommunikáció-és médiapedagógia

− Informatika-pedagógia (a számítástechnika és az informatika tanításának módszertana)

− Humán- és társadalomtudomány-pedagógia (a történelem; az etika; az állampolgári ismeretek; a társadalomismeret; a hon- és népismeret; a filozófia; a gazdaságtan tanításának módszertana)

− Természettudományos pedagógiák / Természettudomány-pedagógia / A természettudományi tárgyak pedagógiája (a természet- és környezetismeret; a fizika; a földrajz; a biológia; a kémia tanításának módszertana) pedagógiája

− Környezeti nevelés – Fenntarthatóság-pedagógia, múzeumpedagógia, zoopedagógia

− Matematika tanítás módszertana

− A technikatanítás módszertana (benne: közlekedéspedagógia, háztartási ismeretek stb.)

− Egészség- és életmód-pedagógia

− A szakképzés pedagógiája

− A felnőttképzés módszertana

− Felsőoktatás-pedagógia

− Pedagógiai informatika (digitális pedagógia)

− A távoktatás és a nyitott képzések pedagógiája

− Tantárgyközi integrációs szemlélet

− A játék és szabadidőszervezés módszertana

− A kutatásra nevelés pedagógiája

− A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata

− Az alternatív oktatási és nevelési programok, módszerek tantárgypedagógiája

 

Formai követelmények (letölthető)

A dolgozat minimum oldalszáma: nincs


Javasolt minimum 30 oldal, de amennyiben a kutatási téma és a tudományág indokolja, lehet 30 oldalnál rövidebb a pályamunka. A dolgozat maximum oldalszáma: 60

A maximum oldalszámot az OTDT online rendszer a feltöltéskor ellenőrzi.

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen. A kiegészítő dokumentumot egyetlen fájléként kell feltölteni, annak maximum mérete 10 megabájt.

A pályamunka teljes terjedelme irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, fényképekkel, hivatkozásokkal, függelékkel legfeljebb 100 oldal lehet.

Az TDK nyelve az OTDK Központi Felhívásának értelmében a magyar. Az idegennyelv-pedagógia, valamint a nemzetiségi nyelvek és kultúrák pedagógiája tagozatokban a hallgatók által a felsőoktatásban fő szakként tanult idegen nyelven is készíthetők pályamunkák azzal a feltétellel, hogy a pályamunka írott komponensében minden lényegi fejezet tartalmát ismertető 3-5 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló kerül. Az ilyen pályamunkák az OTDK-án is bemutathatók idegen nyelven, de az előadásra szánt időkereten belül egy 5 perces magyar nyelvű összefoglalót is biztosítani kell.

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatok kizárásra kerülnek.

 

Értékelési szempontok

I. Az írásbeli munka értékelése

1. Az elméleti jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:

•    A témaválasztás indoklása     6 pont
•    Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai     6 pont
•    A kutatási módszer felhasználásának szintje     7 pont
•    Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása     12 pont
•    A dolgozat szerkezete, stílusa     6 pont
•    Az irodalomjegyzék és a mellékletek     6 pont
•    A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása     7 pont

Összesen 50 pont

2. Az empirikus jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:

•    A témaválasztás jellemzése     4 pont
•    Az adatgyűjtés módja    6 pont
•    A minta megfelelősége    4 pont
•    Az adatok feldolgozásának mélysége    7 pont
•    Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága    10 pont
•    A dolgozat szerkezete, stílusa    6 pont
•    Az irodalomjegyzék és a mellékletek    6 pont
•    A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása     7 pont

Összesen 50 pont

3. Az innovációt és/vagy fejlesztést bemutató dolgozatok bírálati szempontjai

•    A témaválasztás indoklása, az innováció és/vagy fejlesztés relevanciája    6 pont
•    Az innováció és/vagy fejlesztés eredetisége    4 pont
•    Az innováció és/vagy fejlesztés kidolgozottsága    4 pont
•    A kipróbálás következtetéseinek, eredményeinek bemutatása    7 pont
•    Az eredmények elemzésének mélysége    10 pont
•    A dolgozat szerkezete, stílusa    6 pont
•    Az irodalomjegyzék és a mellékletek    6 pont
•    A bíráló dolgozatról alkotott összbenyomása     7 pont

Összesen 50 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése

•    A bemutatás időtartama (mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az előadás)    6 pont
•    Az előadás tartalma    25 pont
•    Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)    5 pont
•    Az előadás szemléletessége    4 pont
•    Az előadás logikai szerkezet    5 pont
•    Az előadó tudományos vitakészsége    5 pont

Összesen 50 pont

Az ITDK dolgozatra összesen szerezhető 100 pont (50 pont a két írásbeli bírálat pontszámának átlaga, s 50 pont a szóbeli bemutatáson).

A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 15 perc.