tdk
free templates joomla

Társadalomtudományi Szekció

 

Általános tudnivalók

(1) Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen. Ezáltal is ösztönözze az intézményi hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget adjon a kutatómunkában a továbbhaladáshoz, illetve a pályakezdéshez.

(2) A konferencia hivatalos nyelve a magyar, de angol nyelvű dolgozatok is benyújthatók.

(3) A pályamunkákat valamelyik tagozatba kell nevezni. A XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában a következő tagozatok indítását tervezzük:

- Esztétika
- Filmtudomány
- Filozófia
- Kulturális és szociális antropológia
- Média- és kommunikációtudomány
- Művelődéstörténet és -elmélet
- Nemzetközi tanulmányok
- Politikatudomány
- Szociális munka, szociálpolitika
- Szociológia
- Tudomány- és technikatörténet
- Vallás- és hittudomány

 

Részvételre jogosultak

A Társadalomtudományi Szekció TDK versenyein azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (lásd).

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a TDK-án.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon igazolják kutatási eredményeiket.

A másoddiplomás alapképzésben résztvevők közül a második szakjukat folyamatos jogviszony keretében végzők mutathatják be dolgozataikat, amelyeket e szak keretében készítettek.

A pályamunka anonim: nem tartalmaz olyan információt, amely lehetővé tenné akár a szerző(k), akár a küldő intézmény, akár a konzulens azonosítását. Az anonimitás követelményét megsértő dolgozat kizárásra kerülhet.

A pályamunka szerzője (vagy szerzői) a nevezéssel együtt hozzájárul(nak) a dolgozat nyilvánosságához. Titkosított dolgozat a Szekcióba nem nevezhető, a nevezett dolgozatokra titkosítási kérelem nem érvényesíthető.

 

Formai követelmények

A dolgozat formai követelménye: 2,5 cm margó, 12 pt betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sortáv. A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 20 oldal. A dolgozat tartalmi részének terjedelme nem haladhatja meg a 60 oldalt. Ebből a tartalmi – azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő – rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.

 

Értékelési szempontok

I. Az írásbeli munka értékelése


•    A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága    5 pont
•    A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme    5 pont
•    Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága    5 pont
•    A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége    5 pont
•    A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete    5 pont
•    A vizsgálat, elemzés kivitelezése    5 pont
•    A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja    5 pont
•    A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága    5 pont
•    Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége    5 pont
•    A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja    5 pont

Összesen 50 pont

II. A dolgozat bemutatásának értékelése


•    Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága    10 pont
•    Az előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.)    10 pont
•    A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség    10 pont

Összesen 30 pont

 


Az ITDK dolgozatra összesen szerezhető pont 80 (50 pont a két írásbeli bírálat pontszámának átlaga, s 30 pont a szóbeli bemutatáson) Az konferenciára csak a legalább 25 átlagpontszámot elért dolgozat bocsátható, a Társadalomtudományi Szekció azonban lehetőséget ad a 25 pont alatti dolgozatok versenyen kívüli bemutatására is.

Az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám a két bíráló által adott pontszámok átlaga; amennyiben a két bírálati pontszám különbsége legalább 15 pont, harmadik bíráló is felkérésre kerül, és a három pontszámot átlagoljuk.

A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 15 perc. Az előadásokat követő viták rendjéről a zsűri rendelkezik.